Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid

Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid

Artikel 1 – Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Prity Bernike 

Prity Bernike Music

Heerenveenseweg 37 

8471 BB Wolvega

Nederland

E-mailadres: welcome@pritybernike.nl 

KVK nummer: 55291236

BTW nummer: NL109604842B01

IBAN: NL54RABO0148645763 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Aangezien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. De overeenkomst met de consument wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. 
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Het product is resultaatgericht, zonder dat er resultaten te garanderen zijn. 
 6. De consument maakt op eigen risico gebruik van Prity Bernike. Prity Bernike is niet verantwoordelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit door Prity Bernike verstrekte adviezen of voortvloeiende uit het gebruik van het online product.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De consument aanvaard het aanbod via elektronische weg, daarna bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Aangezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Prity Bernike passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. De consument betaalt elektronisch, dus zal Prity Bernike daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij levering van online producten:

 1. Aangezien de aard van het online product doet de consument bij aankoop van een cd van Prity Bernike op afstand van het herroepingsrecht van 14 dagen.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij het direct leveren van een product met digitale inhoud wanneer er met nakoming van de overeenkomst is begonnen voordat de bedenktijd is afgelopen en u voorafgaand toestemming heeft gegeven dat de overeenkomst onmiddellijk wordt uitgevoerd en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest zodra levering is begonnen.

Artikel 6 – Klachtenregeling

 1. Klachten dienen als eerste te worden gemeld aan Prity Bernike. Dit is mogelijk via het contactformulier of via e-mail welcome@pritybernike.nl. Prity Bernike streeft ernaar binnen 24u te reageren en te verwerken. 

Artikel 7 – Intellectueel eigendomsrecht

 1. Prity Bernike behoudt alle rechten met betrekking tot alles of via de website of het platform aangeboden informatie (waaronder alle teksten en grafisch materiaal). Het is niet toegestaan informatie via de website of het platform te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of openbaar te maken. Afdrukken voor eigen gebruik is wel toegestaan. 

Artikel 8 – Nederlands recht

 1. Op alle producten van Prity Bernike is het Nederlands recht van toepassing. 

23 juli 2022

De privacy van onze klanten is voor Prity Bernike van zeer groot belang. Wij houden ons dan ook netjes aan de privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. We verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor het verwerken en digitaal versturen van jouw bestelling. De gegevens die je aan ons doorgeeft worden bewaard op de beveiligde servers van Woocommerce.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we binnen de online omgeving van onze webshop www.pritybernike.nl allemaal doen met de informatie die je aan ons doorgeeft.

Afhandelen bestellingen

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om je bestelling netjes en snel voor je af te kunnen handelen. Persoonsgegevens die wij gebruiken om je bestelling af te handelen zijn betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en factuuradres. De gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden in verband met fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.

Verstrekking aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Hieronder leggen we uit met welke bedrijven we samenwerken.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

 • betaalprovider Mollie B.V.
  Na het afronden van je bestelling kun je een betaalmethode selecteren. Kies je voor Mollie B.V. dan nemen zij het laatste deel van je bestelling van ons over, namelijk het betaalproces. Zij zullen enkel gegevens van je vragen die nodig zijn voor het afronden van de betaling.
 • verzenden Woocommerce
  Als je een bestelling plaatst is het onze taak om binnen 24 uur je op de hoogte te houden van je aankoop per mail. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL om het product op te sturen. Het uitvoeren en sturen van je bestelling ligt in handen van Prity Bernike. Het is daarom voor ons noodzakelijk je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL te delen. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Contactformulier

Met het contactformulier op de website kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Social media

In onze webshop zijn social media buttons opgenomen zoals de button van Instagram en Facebook. Wanneer je hierop klikt, verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Verstrekking aan andere bedrijven en instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Om de beveiliging optimaal te kunnen garanderen hebben we met alle verwerkers een bewerkersovereenkomst gesloten.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wanneer onze webshop wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Prity Bernike

Prity Bernike Music 

welcome@pritybernike.nl